תקנון

Paragraphs And Essays With Integrated Readings 12th Edition essay help A Formal Essay Is Written About Which Type Of Topic

“המועדון”- פרופיט
“מנוי”- מנוי החבר במועדון.
“חידוש מנוי”- חידוש מנוי כחבר במועדון.
“תחילת תקופת המנוי”- מועד חתימת תקנון זה/ מועד אחר עליו הוסכם בכתב.
תקנון זה נכתב בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.

1. דמי הרשמה

כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי הרשמה חד פעמיים, בסכום שייקבע ע”י המועדון, אשר ישולמו במועד החתימה על תקנון זה כתנאי להרשמה. המועדון רשאי לעדכן המחירים מעת לעת. דמי ההרשמה תקפים כל עוד המנוי מחדש ברצף את החברות. במידה וחידוש החברות נעשה לאחר פרק זמן שהמנוי לא היה פעיל – יגבו שוב דמי הרשמה מלאים.

2 .סוגי מנויים ומחיריהם

♥ מנוי חודש בחודשו במחיר מחירון ♥ מסלול שנתי במחיר חודשי קבוע ומוזל ♥ דמי המנוי ישולמו באמצעות כרטיס אשראי. המנוי מצהיר בזאת כי הינו מאשר למועדון לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי המנוי ו/ או כל סכום אחר אותו חייב המנוי למועדון ♥ מסלול ותקופת החברות בטופס ההרשמה מחייבת את הצדדים. מחיר דמי המנוי ודמי הרישום מבוססים על תקופה זו ♥ מוסכם ומוצהר כי לא יהיה כל החזר כספי עבור תקופת מנוי שלא מומשה ע”י המנוי ♥ מחירי המנוי בטופס ההרשמה ו/או בהסכם זה חלים אך ורק על התקופה המצוינת בו ♥ המועדון רשאי לעדכן המחירים מעת לעת ♥ נוער עד גיל 17 מורשה להתאמן בימי חול עד 18:30 בלבד.

3 .הפסקת מנוי

♥ ניתן לבטל את המנוי בכל עת באתר האינטרנט או בהודעה כתובה על הפסקת מנוי בקבלת המועדון ויש לקבל מהמועדון מסמך מאשר על כך ♥ הודעה על ביטול מנוי תתבצע בהתראה של חודש מראש כאשר בתקופה זאת רשאי המנוי להתאמן במועדון. התשלום עבור התקופה מתחילת המנוי ועד כניסת הביטול לתוקף תהיה לפי התעריף השנתי ששילם המנוי בעת הצטרפותו ובהשלמת דמי ההרשמה באותה העת. אין קנסות וחישובים לפי תעריף חודשי גבוה יותר ♥ במעמד הפסקת פעילות המנוי כחבר במועדון, חייב המנוי לפרוע כל סכום שהוא חייב למועדון. ♥ ביטול עסקאות בכרטיסי אשראי בכפוף לתנאי חברת האשראי♥ בביטול עסקה באשראי – יגבה המועדון עמלה בסך 1% מגובה העסקה (בהתאם לעמלה שחברת האשראי גבתה מהמועדון)

4 .הקפאת מנוי

♥ הקפאת מנוי כרוכה בתשלום דמי הקפאה של 25 ₪ לכל שבועיים. תקופת ההקפאה המינימאלית היא שבועיים. אין הגבלה לתקופת הקפאה מצטברת. המועדון רשאי לשנות את תנאי ההקפאה מעת לעת ולפרסם הודעה על כך בדרכים המקובלות. ♥ לא תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית ♥ בתקופת הקפאת המנוי ייגבו דמי המנוי כסדרם ♥ תקופת המנוי תוארך בתום תקופת המנוי המקורית במס‘ הימים שהוקפאו באישור המועדון.

5 .אישור רפואי

הרישום למועדון מגיל 14 ומעלה ♥ המועדון יקבל מתאמן אקראי כמנוי החבר במועדון רק לאחר שהמציא לו הצהרה חתומה בידו המאשרת כי הוא אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במועדון. במידה והמתאמן האקראי הוא קטין, רק לאחר שהמציא למועדון הצהרה החתומה בידי אחד מהוריו ♥ קטין או בוגר שהתקבל כמנוי חבר במועדון , יוכל להמשיך ולהתאמן במועדון רק לאחר שהמציא את כל האישורים הדרושים על פי חוק ♥ כל האמור לעיל הינו בהתאם לחוק מכוני הכושר וכל שינוי בחוק יחול על סעיפים אלו בהתאמה. ♥ הריני מצהיר בזאת שמצבי הבריאותי תקין ומאפשר לי לבצע מאמצים גופניים במסגרת PROFIT.

6 .כניסה וחברות במועדון:

♥ הכניסה למועדון תתאפשר לאחר זיהוי המנוי באמצעים שהמועדון יעמיד לשם כך ♥ לא תתאפשר כניסת מנוי למועדון ללא זיהוי מראש בכל כניסה וכניסה ♥ החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ♥ המועדון שומר לעצמו את הזכות לסרב לקבל אדם כמנוי במועדון לפי שיקול דעתו הבלעדי המועדון שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי לסיים חברות של מנוי במועדון במידה והפר את תקנון המועדון ו/או הוראות צוות המועדון וההנהלה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה.

7 .כללי

♥ שעות פעילות המועדון יעודכנו על ידי המועדון והמועדון שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מועדי הפעילות מעת לעת ♥ חובה על המנוי לקבל מאחד המאמנים של המועדון הדרכה ראשונית בשימוש ותפעול הציוד והמתקנים השונים המצויים במועדון טרם השימוש בהם. אין להשתמש במתקן כלשהוא ללא קבלת הדרכה לגבי אופן השימוש בו. ♥ המועדון יעמיד לשימוש המנויים תאי אחסון לאחסון חפצים בזמן האימון ♥ המועדון ישכיר למנויים תאי אחסון בתשלום לתקופה קבועה ועל בסיס מקום פנוי ♥ האחריות בגין שימוש בתאי האחסון הינה של המנוי בלבד ♥ המועדון יפנה (בסוף כל יום) תאי אחסון שיישארו נעולים בתום שעות הפעילות במועדון ♥ הנהלת המועדון אינה לוקחת אחריות בדבר פריצות ו/או גניבות ו/או היעלמות חפצים בשטח המועדון ♥ שינוי באמצעי תשלום יגרור אחריו את כל העלויות שיוטלו על המועדון ♥ המועדון אינו מתחייב לספק מקומות חנייה למנוייו ♥ על המנויים במועדון להצטייד במגבת אימון, בבגדי ונעלי ספורט ראויים במהלך האימון ♥ חובה על המנויים להישמע להוראות המאמנים במועדון ♥ המועדון רשאי לשנות ולעדכן את תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי ♥ המועדון רשאי לשנות ולעדכן את מחירון המועדון מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי ♥ אין לשוחח בטלפון נייד בכל שטחי המועדון למעט מקומות ישיבה ♥ יש לנקות את המכשירים בסיום האימון בעזרת מטלית ונוזל ניקוי שיוקצה לצורך כך ♥ המנוי מצהיר כי ידוע לו שתקנון זה הינו חוזה מחייב בינו לבין המועדון

8. כוח עליון


כבמקרה וייסגר מועדון הכושר בנסיבות שאינן תלויות במועדון הכושר כגון: התפרצות מגפה (כגון הקורונה), הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע צבאי רחב היקף, פגעי טבע, השבתה הקשורה למבנה האירוע או בשל מציאות ציבורית אשר אינה מאפשרת את קיום הפעילות או השימוש במתקן או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת מועדון הכושר אשר בעטיו לא ניתן לקיים את הפעילות או להשתמש במתקני מועדון הכושר – הנסיבות המפורטות לעיל יכונו יחד להלן: “כח עליון” | מנוי המועדון יהיה זכאי להקפאת תקופת המנוי, בהתאמה לתקופת המניעה, ומלבד זאת לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המניעה | במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים אחת או יותר מפעילויות מועדון הכושר ו/או לא ניתן יהיה להשתמש באחד או יותר ממתקניו ו/או ניתן יהיה להשתמש בכלל המתקנים ו/או הפעילויות אך בצורה מוגבלת בלבד ובכלל זה (ומבלי לגרוע), חדר כושר, מלתחות, חוגים וכיוצא בזה בנסיבות של כח עליון כפי שהוגדרו לעיל, יפעל מועדון הכושר בהתאם למגבלות האפשריות, והמנוי לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המגבלות | בנסיבות של כח עליון כהגדרתן לעיל, יחולו תנאי הביטול הרגילים בתקנון זה ובחוק . 

צרו איתנו קשר