תקנון

Paragraphs And Essays With Integrated Readings 12th Edition essay help A Formal Essay Is Written About Which Type Of Topic

“המועדון”- פיטפורלס בע”מ.
“מנוי”- מנוי החבר במועדון.
“חידוש מנוי”- חידוש מנוי כחבר במועדון.
“תחילת תקופת המנוי”- מועד חתימת תקנון זה/ מועד אחר עליו הוסכם בכתב.
תקנון זה נכתב בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.

1. דמי הרשמה

כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי הרשמה, בסכום שייקבע ע”י המועדון, אשר ישולמו במועד החתימה על תקנון זה כתנאי להרשמה. המועדון רשאי לעדכן המחירים מעת לעת. דמי ההרשמה תקפים כל עוד המנוי מחדש ברצף את החברות. במידה וחידוש החברות נעשה לאחר פרק זמן שהמנוי לא היה פעיל – ייגבו שוב דמי הרשמה מלאים.

2 .סוגי מנויים ומחיריהם

♥ מנוי חודש בחודשו במחיר מחירון ♥ מסלול למנוי מתחדש חודשי – הינו מסלול מתחדש כל חודש בחודשו באופן אוטומטי עד להודעת ביטול לפי סעיף 3 ♥ דמי המנוי ישולמו באמצעות כרטיס אשראי בהוראת קבע אוטומטית שתתבצע אחת לחודש. מוסכם ומוצהר כי לא יהיה החזר כספי עבור תקופת מנוי שלא מומשה על ידי המנוי. ♥ נוער עד גיל 17 מורשה להתאמן בימי חול עד 18:30 בלבד.
הכחשת עסקה – המנוי נותן לחברה הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בכרטיס האשראי באמצעותו ישולמו דמי המנוי, כדי לגבות בעצמה כל חוב (כולל חודש התראה ו/או רכישות נוספות) שהמנוי חייב לחברה.

3 .הפסקת מנוי

♥ ניתן לבטל את המנוי בכל עת באתר האינטרנט בטלפון *6015 ו/או ביטול פורנטאלי במועדון הבית. ניתן גם בהודעה כתובה בווטצאפ בלבד בטלפון 03-7251125 ו/או במייל [email protected] ♥ “ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 ” וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981″ ♥ יש לוודא קבלת אישור מסמך ו/או מענה מאשר על כך. ♥ הודעה על ביטול מנוי תתבצע הודעה על ביטול מנוי תתבצע בהתראה של חודש מראש כאשר בתקופה זאת רשאי המנוי להתאמן במועדון. התשלום עבור התקופה מתחילת המנוי ועד כניסת הביטול לתוקף תהיה לפי התעריף השנתי ששילם המנוי בעת הצטרפותו ובהשלמת דמי ההרשמה באותה העת. אין קנסות וחישובים לפי תעריף חודשי גבוה יותר ♥ במעמד הפסקת פעילות המנוי כחבר במועדון, חייב המנוי לפרוע כל סכום שהוא חייב למועדון. ♥ ביטול עסקאות בכרטיסי אשראי בכפוף לתנאי חברת האשראי♥ בביטול עסקה באשראי – יגבה המועדון עמלה בסך 1% מגובה העסקה (בהתאם לעמלה שחברת האשראי גבתה מהמועדון) מנוי ששולם בשיק , והשיק חזר מכל סיבה שהיא ישלם הלקוח 22 שח דמי עמלה.

4 .הקפאת מנוי

♥תתאפשר הקפאת מנוי אחת לשנה כאשר במהלכה לא יגבו דמי מנוי. ♥ תקופת ההקפאה האפשרית הינה חודש שלם בלבד. ♥ המועדון רשאי לשנות את תנאי ההקפאה מעת לעת ולפרסם על כך הודעה בדרכים המקובלות. ♥ ההקפאה בהודעה מראש ובכפוף לקבלת אישור מהסניף. ♥ לא תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית. 

5 .הצהרת בריאות

♥ המועדון יקבל מתאמן אקראי כמנוי החבר במועדון רק לאחר שהמציא לו הצהרה חתומה בידו המאשרת כי הוא אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במועדון. במידה והמתאמן האקראי הוא קטין, רק לאחר שהמציא למועדון הצהרה החתומה בידי אחד מהוריו . ♥ הרישום למועדון הנו החל מגיל 14 בלבד.  קטין או בוגר שהתקבל כמנוי חבר במועדון יוכל להמשיך ולהתאמן במועדון רק לאחר שהמציא את כל האישורים הדרושים על פי חוק. ♥ כל האמור לעיל הינו בהתאם לחוק מכוני הכושר וכל שינוי בחוק יחול על סעיפים אלו בהתאמה. ♥ הריני מצהיר בזאת שמצבי הבריאותי תקין ומאפשר לי לבצע מאמצים גופניים במסגרת פרופיט.

6 .כניסה וחברות במועדון:

♥ הכניסה למועדון תתאפשר באמצעות אפליקציית MYPROFIT בלבד.  ♥ החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. ♥ המועדון שומר לעצמו את הזכות לסרב לקבל אדם כמנוי במועדון לפי שיקול דעתו הבלעדי. ♥ המועדון שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי לסיים חברות של מנוי במועדון. במידה והפר את תקנון המועדון ו/או הוראות צוות המועדון וההנהלה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה.

7 .כללי

♥ שעות פעילות המועדון יעודכנו על ידי המועדון והמועדון שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מועדי הפעילות מעת לעת ♥ חובה על המנוי לקבל מאחד המאמנים של המועדון הדרכה ראשונית בשימוש ותפעול הציוד והמתקנים השונים המצויים במועדון טרם השימוש בהם. אין להשתמש במתקן כלשהוא ללא קבלת הדרכה לגבי אופן השימוש בו. ♥ בשעות מסוימות אין נוכחות מדריך לשירותך בחדר הכושר,  בכפוף לחוק מכוני הכושר. ♥ המועדון יעמיד לשימוש המנויים תאי אחסון  לאחסון חפצים בזמן האימון. ♥ המועדון ישכיר למנויים תאי אחסון בתשלום לתקופה קבועה ועל בסיס מקום פנוי. ♥ האחריות בגין שימוש בתאי האחסון הינה של המנוי בלבד ♥ המועדון יפנה (בסוף כל יום) תאי אחסון שיישארו נעולים בתום שעות הפעילות במועדון ♥ הנהלת המועדון אינה לוקחת אחריות בדבר פריצות ו/או גניבות ו/או היעלמות חפצים בשטח המועדון ♥ שינוי באמצעי תשלום יגרור אחריו את כל העלויות שיוטלו על המועדון ♥ המועדון אינו מתחייב לספק מקומות חנייה למנוייו ♥ על המנויים במועדון להצטייד במגבת אימון, בבגדי ונעלי ספורט ראויים במהלך האימון ♥ חובה על המנויים להישמע להוראות המאמנים במועדון ♥ המועדון רשאי לשנות ולעדכן את תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי ♥ המועדון רשאי לשנות ולעדכן את מחירון המועדון מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי ♥ אין לשוחח בטלפון נייד בשטחי הפעילות במועדון . ♥ יש לנקות את המכשירים בסיום האימון בעזרת מטלית ונוזל ניקוי שיוקצה לצורך כך ♥ המנוי מצהיר כי ידוע לו שתקנון זה הינו חוזה מחייב בינו לבין המועדון, טופס ההרשמה או כל טופס אחר עליו חותם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

8. כוח עליון


♥ במקרה וייסגר מועדון הכושר בנסיבות שאינן תלויות במועדון הכושר כגון: התפרצות מגפה (כגון הקורונה), הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע צבאי רחב היקף, פגעי טבע, השבתה הקשורה למבנה האירוע או בשל מציאות ציבורית אשר אינה מאפשרת את קיום הפעילות או השימוש במתקן או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת מועדון הכושר אשר בעטיו לא ניתן לקיים את הפעילות או להשתמש במתקני מועדון הכושר – הנסיבות המפורטות לעיל יכונו יחד להלן: “כח עליון” | מנוי המועדון יהיה זכאי להקפאת תקופת המנוי, בהתאמה לתקופת המניעה, ומלבד זאת לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המניעה | במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים אחת או יותר מפעילויות מועדון הכושר ו/או לא ניתן יהיה להשתמש באחד או יותר ממתקניו ו/או ניתן יהיה להשתמש בכלל המתקנים ו/או הפעילויות אך בצורה מוגבלת בלבד ובכלל זה (ומבלי לגרוע), חדר כושר, מלתחות, חוגים וכיוצא בזה בנסיבות של כח עליון כפי שהוגדרו לעיל, יפעל מועדון הכושר בהתאם למגבלות האפשריות, והמנוי לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המגבלות | בנסיבות של כח עליון כהגדרתן לעיל, יחולו תנאי הביטול הרגילים בתקנון זה ובחוק . 

צרו איתנו קשר