fbpx

ט.ל.ח – תקנון זה הוא לדוגמא בלבד. יש קרוא ולחתום על התקנון המחייב בזמן הרישום למנוי. יתכנו שינויים

"המועדון"- כל רשת פרופיט והסניפים שלה
"מנוי"- מנוי החבר במועדון.
"חידוש מנוי"- חידוש מנוי כחבר במועדון.
"תחילת תקופת המנוי"- מועד חתימת תקנון זה/ מועד אחר עליו הוסכם בכתב.
תקנון זה נכתב בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד. כל האמור לעיל בהתאם לחוק מכוני הכושר וכל שינוי בחוק יחול על סעיפים לאלו בהתאמה.

1. דמי הרשמה ועדכון מחירי מנוי

♥ כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי רישום, בסכום שייקבע ע"י המועדון, תשלום דמי רישום ישולמו במועד החתימה על תקנון זה כתנאי להרשמה. ♥ כל עוד המנוי בתוקף ללא חובות כספיים לא יגבו דמי רישום נוספים. בכל מקרה של רישום מחדש לאחר חוב כספי ו/או הפסקת מנוי ו/או אי חידוש מנוי ברצף יגבו דמי רישום מלאים כמנוי חדש. ♥ המועדון רשאי לעדכן את מחירי המנוי מעת לעת בהודעה מראש.♥

2 .סוגי מנויים וכניסות חד פעמיות\כרטיסיות

♥ מנוי חודשי מתמשך  ♥ מנוי נוער/מנוי פנאי/מנוי קיץ ♥ כניסה חד פעמית/כרטיסייה לרבות פירפיט/מובמנט ♥ מנוי פילאטיס מכשירים ♥ מנוי חודש בודד ♥ כל מנוי שרשת פרופיט מציעה לכלל המתאמנים.

רכישות למנויים בתשלום בראש – אימונים אישיים, לוקרים – תאי אחסון, חטיפי בריאות וכל מוצר בריאות. חיוב המנוי בגין רכישות יבוצע מראש, מנוי שלא שילם על רכישה ולקח ללא רשות הנהלת המועדון צפוי לקנס ואף ביטול מנוי לאלתר.

חיוב חודשי וגילוי נאות – רשת פרופיט מבצעת חיוב לכל סוגי המנויים אחת לחודש בן התאריכים 20 ועד ל-24 לכל חודש. החיוב הינו חודשי בהוראת קבע אוטומטית בגין חלק היחסי + החודש העוקב החיוב הינו אוטומטי עד לבקשת ביטול מנוי, לפי סעיף 3 – חובת המתאמן להודיע לפי הנהלים על ביטול מנוי. מוסכם ומוצהר כי לא יהיה כל החזר כספי עבור תקופת מנוי שלא מומשה על ידי המנוי. חובה על המנוי לדאוג לכסף לפני חיוב לרבות בכרטיסי דביט/חיוב מיידי/דיירקט לקוח שהחיוב יחזור ישלם עמלת החזרת חיוב בהתאם. חובה על המנוי לדאוג לכיסוי שיקים שניתנו, שיק שיחזור יחויב בעמלת החזר שיק.

הכחשת עסקה – המנוי נותן לחברה הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בכרטיס האשראי באמצעותו ישולמו דמי המנוי, כדי לגבות בעצמה כל חוב (כולל חודש התראה ו/או רכישות נוספות) שהמנוי חייב לחברה.

3 .הפסקת מנוי

♥ ביטול מנוי הינו בהתראה של חודש ימים, כאשר בתקופה הזו המנוי פעיל עד לסיום המנוי. אין קנסות וחישובים לפי תעריף חודשי גבוה יותר. במעמד הפסקת פעילות המנוי כחבר במועדון, חייב המנוי לפרוע כל סכום שהוא חייב למועדון. אי פרעון חובות יצברו ריביות ועמלות בהתאם.  ♥ בקשת ביטול/הפסקת מנוי ניתנת בכל עת באמצעות הודעה מראש: במייל לסניף (רשימת המיילים של הסניפים נמצאת בדף הסניף או באפליקציה) או בווצאפ העיסקי 03-7251125 לפי השעות המקובלות א'-ה' 09.00-15.00 – תשובות עד 24 שעות מקבלת ההודעה ♥

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 " וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981". לבדיקה ביטול מנוי או שיחה עם הסניף יש לוודא טלפונית ב- *6015 לפי הנתב לסניף המיועד בכל מקרה על המנוי לקבל אסמכתא שבקשת הביטול התקבלה באמצעות אישור במייל חוזר מהסניף.

4 .הקפאת מנוי

♥ תתאפשר הקפאת מנוי פעם אחת לכל 12 חודשי מנוי ברצף, כאשר במהלכה לא יגבו דמי מנוי. ♥ תקופת ההקפאה: חודש קלנדרי מלא וברצף בכל שנת פעילות מלאה ברצף, ההקפאה בהודעה מראש במייל לסניף ולא בערוצים אחרים. ♥ לא תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית, טלפונית או בע"פ. אישור הקפאה הינם בכפוף לקבלת אישור מהסניף במייל חוזר. ♥

5 .הצהרת בריאות

♥ חובה לחתום על הצהרה בריאות מכל מתאמן אקראי, לרבות למנויים המגיעים לאימונים חד פעמים. ♥ המועדון יאשר כניסת מנוי/מנוי נוער/מנוי חד פעמי רק לאחר הצהרה חתומה המאשרת כי אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במועדון. ♥ הרישום למועדון הנו החל מגיל 14 בלבד, רישום קטין/בוגר מותנה בהצהרת בריאות מההורים ובהמצאת אישורים הדרושים על פי חוק! רק אז יוכל להתקבל כמנוי וכחבר במועדון. ♥ הריני מצהיר בזאת שמצבי הבריאותי תקין ומאפשר לי לבצע מאמצים גופניים במסגרת רשת פרופיט.♥

6 .כניסה וחברות במועדון:

הכניסה לסניף עם נשק מכל סוג אסורה ♥ הכניסה למועדון תתאפשר באמצעות אפליקציית MYPROFIT בלבד. ♥ החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. ♥ רישום מחייב צילום תמונת פנים של הלקוח והצגת תעודה מזהה המועדון שומר לעצמו את הזכות לסרב לקבל אדם כמנוי במועדון ו/או לסיים חברות של מנוי במועדון לפי שיקול דעתו הבלעדית. וזאת בעיקר מהסיבה של הפרת תקנון המועדון ו/או הוראות צוות המועדון וההנהלה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה.♥ נוער עד גיל  17 מורשה להתאמן בימי חול עד השעה 18:30 בלבד כניסה למועדון עד השעה 17.30 ♥

7 .הנחיות כלליות, כללי פעילות ואחריות המנוי למכשירי הכושר וכל ציוד במועדון

♥ שעות פעילות המועדון יעודכנו על ידי המועדון והמועדון שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מועדי הפעילות מעת לעת. ♥  חובה על המנוי לקבל מאחד המאמנים של המועדון הדרכה ראשונית בשימוש ותפעול הציוד והמתקנים השונים המצויים במועדון טרם השימוש בהם. אין להשתמש במתקן כלשהוא ללא קבלת הדרכה לגבי אופן השימוש בו. ♥ בשעות מסוימות אין נוכחות מדריך לשירותך בחדר הכושר בכפוף לחוק מכוני הכושר. ♥ המועדון יעמיד לשימוש המנויים לוקרים לאחסון חפצים בזמן האימון. חובה לפנות את הלוקר בסיום כל אימון. ניתן להשכיר לוקרים בתשלום לתקופה קבועה על בסיס מקום פנוי. האחריות בגין שימוש בלוקרים הינו באחריות המנוי בלבד. הנהלת המועדון אינה לוקחת אחריות בדבר פריצות ו/או גניבות ו/או היעלמות חפצים בשטח המועדון.♥  המועדון אינו מתחייב לספק מקומות חנייה למנוייו. ♥ חובה על המנויים במועדון להצטייד במגבת אימון, בבגדי ונעלי ספורט ראויים במהלך האימון. ♥ חובה על המנויים להישמע להוראות המאמנים במועדון. ♥ המועדון רשאי לשנות ולעדכן תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. ♥ המועדון רשאי לשנות ולעדכן את מחירון המועדון מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. ♥ אין לשוחח בטלפון נייד בשטחי הפעילות במועדון, לרבות בזמן הפעילות על מכשירים ובכלל. ♥ יש לנקות את המכשירים בסיום האימון בעזרת מטלית ו/או נוזל ניקוי שיוקצה לצורך כך. ♥ טופס ההרשמה או כל טופס אחר עליו חותם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. ♥ מנוי מתחייב לשמור ולנהוג בזהירות בכל הציוד של המועדון. המנוי יישא לבדו ובעצמו במלוא העלות תיקון, לנזק שנגרם עקב התנהגותו/רשלנותו. ♥ חל איסור מוחלט להיכנס למועדון עם כלי נשק מכל סוג שהוא, אלא אם כן קיבל המנוי אישור חריג, בכתב ומראש מהנהלת המועדון.

8. פילאטיס מכשירים

♥ סניפי פרופיט  נבחרים מציעים ללקוחות מועדון הכושר מנויים שונים לפילאטיס מכשירים – אימון אישי בקבוצה קטנה- בהתאם למספר המיטות פילאטיס(ריפורמר) ואימון אישי -אחד על אחד או זוגי עם מדריכ.ה. ♥ כל סוגי האימונים יתבצעו אך ורק באמצעות תיאום מראש בקבלת המועדון ו/ או באפליקציה, בהתאם להנחיות בין אם בהזמנת אימונים בימים ובשעות קבועות, ובין אם בשיבוץ מזדמן. ♥ מספר המקומות בכל אימון מוגבל בהתאם  למספר המיטות בסניף הרלוונטי. ♥ שעות פעילות הסטודיו לפילאטיס מכשירים– נתון לשינויים מעת לעת. ♥

אופן הגעה לאימונים היעדרות והקפאות

 ♥ יש להגיע כמה דקות לפני האימון ע"מ להתארגן ולהתחיל את האימון בזמן.  ♥ לאימון הפילאטיס מגיעים עם שיער אסוף , מגבת, ולבוש נוח אשר אינו מגביל תנועה  הפעילות על מיטות הפילאטיס מותרת עם גרביים (נקיות) בלבד. ♥ השימוש בטלפונים ניידים בתחום הסטודיו אסור בהחלט, יש להשאיר את הנייד על שקט.  ♥  אין כניסה לשטח הסטודיו ללא מדריך ובמסגרת שיעור מתואם ,בלבד.  ♥ משך כל אימון- 55 דקות.  ♥ דיווח על היעדרות/שינוי/ביטול/החלפה יש להודיע 12 שעות לפני מועד תחילת השיעור, בטלפון, בדלפק הקבלה או במייל של הסניף. לשיעורי בוקר שלמחרת. ועד השעה 9:00 לנרשמים לשיעורי הערב באותו יום.  ♥ מתאמן אשר לא יודיע בזמן על היעדרות יחויב בגין אותו שיעור. הקפאות וביטולים בכפוף לתקנון הפעילות של מועדון הכושר.

מחירון פילאטיס

♥ בפילאטיס מכשירים מוצעים 1/2/3 שיעורים בשבוע. ♥ ניתן לשריין שיעורים קבועים במערכת לתקופה שלא תעלה על חודשיים. לאחר מכן, ניתן לשריין שוב לתקופה שלא תעלה על חודשיים וכן, הלאה. ♥ אחריות המנוי.ה לוודא רישום לשיעורים ומועדם. ♥ ביטול או החלפת שיעור- 12 שעות מראש- בדלפק הקבלה, בטלפון או במייל הסניף . ♥ כרטיסית ניסיון- חד פעמית – 5 כניסות מוזלות לניסיון. לא ניתן לרכוש יותר מפעם אחת. ♥ מנוי הינו אישי ולא ניתן להעברה.

9. כוח עליון

♥ במקרה וייסגר מועדון הכושר בנסיבות שאינן תלויות במועדון הכושר כגון: התפרצות מגפה (כגון קורונה), הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי.  עקב מבצע צבאי רחב היקף, פגעי טבע,  השבתה הקשורה למבנה האירוע או בשל מציאות ציבורית  אשר אינה מאפשרת את קיום הפעילות או השימוש במתקן או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת מועדון הכושר אשר בעטיו לא ניתן לקיים את הפעילות  או להשתמש במתקני מועדון הכושר. הנסיבות המפורטות לעיל  יכונו יחד להלן: כוח עליון – מנוי המועדון יהיה זכאי להקפאת תקופת המנוי, בהתאמה לתקופת המניעה, ומלבד זאת לא יהיה זכאי לכל פיצוי  או שיפוי עקב המניעה ♥ במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים אחת או  יותר מפעילויות מועדון הכושר ו/או לא ניתן יהיה להשתמש  בכלל המתקנים ו/או הפעילויות אך בצורה מוגבלת בלבד ובכלל זה (ומבלי לגרוע),  חדר כושר, מלתחות, חוגים וכיוצא בזה בנסיבות של כוח עליון כפי שהוגדרו לעיל,  יפעל מועדון הכושר בהתאם למגבלות האפשריות, והמנוי לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המגבלות. בנסיבות של כוח עליון כהגדרתן לעיל,  יחולו תנאי הביטול הרגילים בתקנון זה ובחוק.♥


המנוי מצהיר כי ידוע לו שתקנון זה הינו חוזה מחייב בינו לבין המועדון,  הנני מצהיר/ה שקראתי את הנאמר בתקנון ואמלא אחר הכתוב בו